BK-Report

BK-Report - Zpracování naměřených dat

BK-Report je komfortní nástroj pro zobrazení, porovnání, statistické zpracování, tisk protokolů a export dat uložených během měření analyzátory BK-ELCOM. Data mohou být analyzována v časové oblasti, ve frekvenční oblasti, je k dispozici statistická analýza a speciální analýza dle EN50160. Protokoly z měření mohou být tištěny nebo uloženy do BMP a HTML. V případě potřeby je možné data exportovat do ASCII. BK-Report je naimplementován jako klient-server aplikace a proto mohou být data zpracovávány lokálně nebo vzdáleně.

 

 

Analýza naměřených dat v časové oblasti

BKPost01 1

Charakteristika:

Tento typ analýzy naměřených dat je charakteristický zobrazením časového průběhu vybrané veličiny v grafu. Do protokolu lze umístit dva takovéto časové grafy nad sebe a vybrat do nich veličiny, které mají být vůči sobě srovnávány.

 

Analyzované veličiny:

Přehled veličin uspořádaný podle jednotlivých SW modulů analyzátoru, které si lze vybrat do jednotlivých grafů protokolu:

 

FFT - SW modul FFT analyzátoru harmonických a meziharmonických

U [V] Střední efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické
I [A] Střední efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické
P [W] Činný výkon vybrané harmonické
Q [VAr] Jalový výkon vybrané harmonické
S [VA] Zdánlivý výkon vybrané harmonické
U [% Střední efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený ke střední efektivní hodnotě napětí první harmonické
I [%] Střední efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený ke střední efektivní hodnotě proudu první harmonické
P [%] Činný výkon vybrané harmonické vztažený k činnému výkonu první harmonické
Q [%] Jalový výkon vybrané harmonické vztažený k jalovému výkonu první harmonické
S [%] Zdánlivý výkon vybrané harmonické vztažený k zdánlivému výkonu první harmonické
Umax [%] Maximální efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený k maximální efektivní hodnotě napětí první harmonické
Imax [%] Maximální efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený k maximální efektivní hodnotě proudu první harmonické
THD u [%] Činitel harmonického zkreslení napětí počítaný ze středních efektivních hodnot za interval agregace dat vztažený ke střední efektivní hodnotě první harmonické
THD i [%] Činitel harmonického zkreslení proudu počítaný ze středních efektivních hodnot za interval agregace dat vztažený ke střední efektivní hodnotě první harmonické
THD umax [%] Činitel harmonického zkreslení napětí počítaný z maximálních efektivních hodnot za interval agregace dat vztažený k maximální efektivní hodnotě první harmonické
THD imax [%] Činitel harmonického zkreslení proudu počítaný z maximálních efektivních hodnot za interval agregace dat vztažený k maximální efektivní hodnotě první harmonické
Frekvence Střední hodnota frekvence za interval agregace dat

 

 

Power - SW modul monitoru výkonů a energií

Urms [V] Odpovídající (minimální-střední-maximální) efektivní hodnota napětí za interval agregace dat
Irms [A] Odpovídající (minimální-střední-maximální) efektivní hodnota proudu za interval agregace dat
P [W] Odpovídající (minimální-střední-maximální) celkový činný výkon za interval agregace dat
P1[W] Odpovídající (minimální-střední-maximální) činný výkon první harmonické za interval agregace dat
Q [Var] Odpovídající (minimální-střední-maximální) celkový jalový činný výkon za interval agregace dat
Q1 [Var] Odpovídající (minimální-střední-maximální) jalový výkon první harmonické za interval agregace dat
S [VA] Odpovídající (minimální-střední-maximální) celkový zdánlivý výkon za interval agregace dat
cos j [-] Odpovídající (minimální-střední-maximální) účiník první harmonické za interval agregace dat
PF [-] Odpovídající (minimální-střední-maximální) skutečný účiník (poměr činného a zdánlivého výkonu) za interval agregace dat
a u [%] Odpovídající (minimální-střední-maximální) hodnota nesymetrie napětí za interval agregace dat
Frekvence [Hz] Odpovídající (minimální-střední-maximální) hodnota frekvence za interval agregace dat

 

 

Energy - SW modul monitoru výkonů a energií

AP [kWh] Činná práce vyhodnocená jako integrál celkového činného výkonu v čase
AP1[kWh] Činná práce vyhodnocená jako integrál činného výkonu první harmonické v čase
AQ [kVarh] Jalová práce vyhodnocená jako integrál celkového jalového výkonu v čase
AQ1 [kVarh] Jalová práce vyhodnocená jako integrál jalového výkonu první harmonické v čase
AS [kVAh] Zdánlivá práce vyhodnocená jako integrál celkového zdánlivého výkonu v čase
AP in [kWh] Činná práce vyhodnocená jako integrál celkového činného výkonu ve směru spotřeby v čase
AP out [kWh] Činná práce vyhodnocená jako integrál celkového činného výkonu ve směru výroby v čase
AQ l [kVarh] Jalová práce vyhodnocená jako integrál induktivního jalového výkonu v čase
AQ c [kVarh] Jalová práce vyhodnocená jako integrál kapacitního jalového výkonu v čase

 

 

Symm - SW modul analyzátoru symetrických složek sítě

U [V] Odpovídající (minimální-střední-maximální) střední efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické
U1 [V] Odpovídající (minimální-střední-maximální) střední efektivní hodnota první harmonické napětí za interval agregace dat vybrané harmonické
I [A] Odpovídající (minimální-střední-maximální) střední efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické
I1[A] Odpovídající (minimální-střední-maximální) střední efektivní hodnota první harmonické proudu za interval agregace dat vybrané harmonické
P [W] Odpovídající (minimální-střední-maximální) celkový činný výkon za interval agregace dat
P1[W] Odpovídající (minimální-střední-maximální) činný výkon první harmonické za interval agregace dat
Q1 [Var] Odpovídající (minimální-střední-maximální) jalový výkon první harmonické za interval agregace dat
U -/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot zpětné a sousledné složky napětí za interval agregace dat
U1 -/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot zpětné a sousledné složky první harmonické napětí za interval agregace dat
I -/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot zpětné a sousledné složky proudu za interval agregace dat
I1 -/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot zpětné a sousledné složky první harmonické proudu za interval agregace dat
U 0/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot nulové a sousledné složky napětí za interval agregace dat
U1 0/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot nulové a sousledné složky první harmonické napětí za interval agregace dat
I 0/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot nulové a sousledné složky proudu za interval agregace dat
I1 0/+ [-] Poměr odpovídajících (minimální-střední-maximální) středních efektivních hodnot nulové a sousledné složky první harmonické proudu za interval agregace dat

 

 

Imped - SW modul analyzátoru impedance sítě

Z [ W ] Celková impedance sítě v místě měření
Z re [ W ] Reálná složka impedance sítě v místě měření
Z im [ W ] Imaginární složka impedance sítě v místě měření
Sk [MVA] Zkratový výkon sítě v místě měření
Ref Referenční hodnota napětí, vůči které se počítá zkratový výkon sítě v místě měření

 

 

Flicker - SW modul měřiče blikání

Pst [-] Krátkodobá (10 min) míra vjemu blikání
Plt [-] Dlouhodobá (2 hod) míra vjemu blikání

 

 

50160 - SW modul monitoru napětí podle ČSN EN 50160

Urms [V] Střední efektivní hodnota napětí za interval 10 min ve voltech
Urms [%] Střední efektivní hodnota napětí za interval 10 min v procentech referenční hodnoty
Uharm [%] Střední efektivní hodnota napětí za interval 10 min vybrané harmonické v procentech první harmonické
Plt [-] Dlouhodobá (2 hod) míra vjemu blikání
THD u [%] Střední činitel harmonického zkreslení za interval 10 min
a u [%] Střední hodnota nesymetrie napětí za interval 10 min
Usig [%] Střední hodnota napětí signálu
Frekvence [Hz] Střední hodnota frekvence za interval 10 min

 

 

PAD - SW modul monitoru pomalých dějů

Ze seznamu veličin lze vybrat jeden ze šestnácti kanálů Ch0 - Ch15, které byly snímány během měření.

 

 

RMS - SW modul monitoru efektivní hodnoty

Umax [V] Maximální efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech
Imax [A] Maximální efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech
Umin [V] Minimální efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech
Imin [A] Minimální efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech
I umax [A] Efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech odpovídající maximální efektivní hodnotě napětí za půlperiodu za periodu agregace dat
U imax [V] Efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech odpovídající maximální efektivní hodnotě proudu za půlperiodu za periodu agregace dat
I umin [A] Efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech odpovídající minimální efektivní hodnotě napětí za půlperiodu za periodu agregace dat
U imin [V] Efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech odpovídající minimální efektivní hodnotě proudu za půlperiodu za periodu agregace dat

BKPostVystup01 1

 

Výstupy:

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

 

 

 Nahoru

 

Analýza naměřených dat se statistickým zpracováním

BKPost02 1

 

Charakteristika:

Tento typ analýzy naměřených dat je charakteristický zobrazením časového průběhu vybrané veličiny v menším grafu. Hlavní části je však graf se statistickým vyhodnocením vybrané veličiny. Do tohoto grafu se zobrazuje histogram a kumulativní distribuční funkce vybrané veličiny.

 

Analyzované veličiny:

Stejné jako u analýzy naměřených dat v časové oblasti.

BKPostVystup02 1

 

Výstupy:

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

 

 

Nahoru

 

Analýza naměřených dat ve frekvenční oblasti

BKPost03 1

Charakteristika:

Tento typ analýzy naměřených dat je charakteristický zobrazením časového průběhu vybrané veličiny v menším grafu. Hlavní části je však graf s frekvenčním spektrem vybrané veličiny.

 

Analyzované veličiny:

Přehled veličin uspořádaný podle jednotlivých SW modulů analyzátoru, které si lze vybrat do grafu protokolu:

 

FFT - SW modul FFT analyzátoru harmonických a meziharmonických

U [V] Střední efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické
I [A] Střední efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické
P [W] Činný výkon vybrané harmonické
Q [VAr] Jalový výkon vybrané harmonické
S [VA] Zdánlivý výkon vybrané harmonické
U [%] Střední efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený ke střední efektivní hodnotě napětí první harmonické
I [%] Střední efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený ke střední efektivní hodnotě proudu první harmonické
P [%] Činný výkon vybrané harmonické vztažený k činnému výkonu první harmonické
Q [%] Jalový výkon vybrané harmonické vztažený k jalovému výkonu první harmonické
S [%] Zdánlivý výkon vybrané harmonické vztažený k zdánlivému výkonu první harmonické
Umax [%] Maximální efektivní hodnota napětí za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený k maximální efektivní hodnotě napětí první harmonické
Imax [%] Maximální efektivní hodnota proudu za interval agregace dat vybrané harmonické vztažený k maximální efektivní hodnotě proudu první harmonické
harm Vybraná harmonická
Percentil Percentil pro výběr naměřených hodnot - představuje vyloučení nejhorších naměřených hodnot v každé harmonické (vyloučí se takové procento hodnot, kolik je procent do sta v tomto prvku)

 

 

RMS - SW modul monitoru efektivní hodnoty

Umax [V] Maximální efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech
Imax [A] Maximální efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech
Umin [V] Minimální efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech
Imin [A] Minimální efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech
I umax [A] Efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech odpovídající maximální efektivní hodnotě napětí za půlperiodu za periodu agregace dat
U imax [V] Efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech odpovídající maximální efektivní hodnotě proudu za půlperiodu za periodu agregace dat
I umin [A] Efektivní hodnota proudu za půlperiodu za interval agregace dat v ampérech odpovídající minimální efektivní hodnotě napětí za půlperiodu za periodu agregace dat
U imin [V] Efektivní hodnota napětí za půlperiodu za interval agregace dat ve voltech odpovídající minimální efektivní hodnotě proudu za půlperiodu za periodu agregace dat.

 

Výstupy:

BKPostVystup03 1

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

Nahoru

 

Analýza naměřených dat z monitoru napětí podle ČSN EN 50160

BKPost04 1

Charakteristika:

Tento typ analýzy naměřených dat je charakteristický zobrazením přehledu kvalitativních parametrů dodávané elektřiny definovaných v této normě, dále zobrazením spektra prvních 25 harmonických napětí měřených v souladu s touto normou a výpisem událostí v podobě histogramu a chronologického výpisu.

 

Analyzované veličiny:

 

Jednotlivými parametry vyhodnocovanými v souladu s touto normou jsou:

Frekvence Měří se střední hodnota frekvence za deset sekund, na panelu je v řádku postupně zobrazena minimální a maximální naměřená střední desetisekundová frekvence, procento naměřených vzorků splňujících podmínku 95 % percentilu (musí být větší než 95 procent, aby měření vyhovělo), procento naměřených vzorků splňujících podmínku 100 % percentilu (musí být rovno 100 procent, aby měření vyhovělo) - hranice pro určení percentilů jsou odvozeny od jmenovité frekvence
Urms Střední desetiminutová efektivní hodnota napětí jednotlivých fází, na panelu je v řádku postupně zobrazena minimální a maximální naměřená střední desetiminutová efektivní hodnota napětí, procento naměřených vzorků splňujících podmínku 95 % percentilu (musí být větší než 95 procent, aby měření vyhovělo) - hranice pro určení percentilu jsou odvozeny od referenční hodnoty napětí
Blikání Dvouhodinová hodnota míry vjemu blikání Plt jednotlivých fází, na panelu je v řádku postupně zobrazena maximální naměřená dvouhodinová hodnota míry vjemu blikání Plt, procento naměřených vzorků splňujících podmínku 95 % percentilu (musí být větší než 95 procent, aby měření vyhovělo) - hranice pro určení percentilu jsou odvozeny od meze rušení Plt=1
THD Střední desetiminutová hodnota činitele harmonického zkreslení napětí jednotlivých fází, na panelu je v řádku postupně zobrazena maximální naměřená desetiminutová hodnota činitele harmonického zkreslení, procento naměřených vzorků splňujících podmínku 95 % percentilu (musí být větší než 95 procent, aby měření vyhovělo) - hranice pro určení percentilu jsou odvozeny od dovoleného maxima hodnoty THD
Nesymetrie Střední desetiminutová hodnota nesymetrie napěťové soustavy, na panelu je v řádku postupně zobrazena maximální naměřená desetiminutová hodnota napěťové nesymetrie, procento naměřených vzorků splňujících podmínku 95 % percentilu (musí být větší než 95 procent, aby měření vyhovělo) - hranice pro určení percentilu jsou odvozeny od dovoleného maxima hodnoty napěťové nesymetrie
Signály Střední třísekundová hodnota modulačního napětí signálu vyhodnocovaná na dané frekvenci v jednotlivých fázích, na panelu je v řádku postupně zobrazena maximální naměřená třísekundová hodnota signálu, procento naměřených vzorků splňujících podmínku 99 % percentilu (musí být větší než 99 procent, aby měření vyhovělo) - hranice pro určení percentilu jsou odvozeny od dovoleného maxima hodnoty modulačního napětí signálu
Harmonické Výsledné vyhodnocení spektra prvních pětadvaceti napěťových harmonických měřených jako střední desetiminutové hodnoty - podrobné vyhodnocení tohoto spektra je na dalším panelu
Celkové Celkové vyhodnocení splnění požadovaných kvalitativních parametrů

 

Výstupy:

BKPostVystup04 1

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

Nahoru

 

Analýza naměřených dat z tranzientního zapisovače

BKPost05 1

 

Charakteristika:

Tento typ analýzy naměřených dat je charakteristický zobrazením časového průběhu vybrané veličiny. Uložení tohoto časového intervalu je vázáno na splnění spouštěcí podmínky.

 

Analyzované veličiny:

du/dt Strmost napětí
di/dt Strmost proudu
u(t) Okamžitá hodnota napětí
i(t) Okamžitá hodnota proudu
Urms Efektivní hodnota napětí
Irms Efektivní hodnota proudu
U har Vybraná harmonická napětí
I har Vybraná harmonická proudu
THD u Činitel harmonického zkreslení napětí
THD i Činitel harmonického zkreslení proudu
P Činný výkon
P1 Činný výkon první harmonické
Q Jalový výkon
Q1 Jalový výkon první harmonické
S Zdánlivý výkon
Unsym Nesymetrie napětí
PF Skutečný účiník
Cos j Účiník první harmonické

 

Výstupy:

BKPostVystup05 1

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

Nahoru

 

Analýza naměřených dat z monitoru alarmů

 

Charakteristika:

BKPost06 1Pro tento typ zpracování je charakteristickým výstupem tabulka s uvedením všech zaznamenaných alarmů.

 

Typy alarmů:

 • Frekvence
 • Napětí RMS
 • Napětí za 1 s
 • Napětí za 1 min
 • Napětí za 10 min
 • PST
 • PLT
 • Napětí THD
 • Proud THD
 • Symetrické Napětí
 • Symetrický proud
 • Telegramy
 • P
 • Q
 • Harmonické

BKPostVystup06 1

 

Výstupy:

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

 

 

Nahoru 

 

Analýza naměřených dat z modulu analyzátoru signálu HDO

BKPost07 1

Charakteristika:

Pro tento typ zpracování je charakteristickým výstupem tabulka s uvedením všech zaznamenaných telegramů.

 

Analyzované veličiny:

Fáze Fáze, ve které byl telegram detekován
Frekvence Analyzovaná modulační frekvence telegramu
Umax Maximální efektivní hodnota modulačního napětí na analyzované frekvenci
Uon Střední efektivní hodnota modulačního napětí na analyzované frekvenci odpovídající logické jedničce telegramu
Uoff Střední efektivní hodnota modulačního napětí na analyzované frekvenci odpovídající logické nule telegramu
Imax Maximální efektivní hodnota modulačního proudu na analyzované frekvenci
Ion Střední efektivní hodnota modulačního proudu na analyzované frekvenci odpovídající logické jedničce telegramu
Ioff Střední efektivní hodnota modulačního proudu na analyzované frekvenci odpovídající logické nule telegramu
LnghtToLVB Délka do posledního platného bitu
LVB Poslední platný bit
Telegrams Posloupnost jedniček a nul telegramu

BKPostVystup07 1

 

Výstupy:

 • Tisk do BMP
 • Tisk do HTML
 • Tisk na tiskárnu
 • Export do ASCII
 • Export do PQDIF - není zatím podporován

 

 

 

Nahoru