Měřené veličiny

Hluk

Mikrofony

Měření hluku probíhá pomocí standardních měřicích mikrofonů. Vhodné mikrofony jsou takové, které obsahují předzesilovač v těle mikrofonu a jsou vybaveny napájecím systémem IEPE (někdy nazýván ICP). Volba mikrofonu závisí na požadovaném rozsahu měřených hladin akustického tlaku a frekvenčním rozsahu. Běžně se hladina akustického tlaku pohybuje v rozmezí desítek decibelů (dB) až cca 140 dB, frekvenční rozsah od desítek Hz do několika málo desítek kHz. Mikrofon se k systému SAVAS připojuje pomocí standardních koaxiálních kabelů s koncovkami BNC, případně SMB. V prašných prostředích je třeba ochránit membránu mikrofonu kulovým molitanovým krytem.

Vstupy systému SAVAS

Vyhodnocovací jednotka systému SAVAS dokáže pracovat s jakýmkoli mikrofonem, jehož výstupním signálem je napětí v rozsahu cca +/-10 V. Systém SAVAS je vybaven napájecími obvody systému IEPE (někdy nazýván ICP), které mohou napájet po signálovém kabelu předzesilovače snímačů, typicky mikrofonů a akcelerometrů. Varianta systému SAVAS na bázi platformy CompactRIO poskytuje dynamický rozsah vstupních kanálů cca 100 dB, na bázi platformy PCI a PXI je možno dosáhnout dynamického rozsahu až 120 dB.

Vyhodnocení

Ze surového měřeného signálu se vyhodnocuje celá řada parametrů signálu. Patří k nim:

 • Celková RMS hodnota signálu (zpravidla jako hladina akustického tlaku v dB)
 • Oktávové spektrum
 • FFT spektrum
 • Obálková křivka RMS hodnoty
 • Činitel tlumení (u rázových jevů)

Rozhodnutí o tom, zda je testovaný výrobek dobrý nebo špatný může být založeno na vyhodnocení absolutních změřených hodnot nebo na vyhodnocení relativních hodnot vzhledem k hodnotám naměřeným na referenčním výrobku.

 

Vibrace

Snímače vibrací

Měření vibrací může probíhat pomocí akcelerometrů, jejichž výstupní signál je přímo úměrný detekovanému zrychlení. V diskrétní výrobě je někdy nevýhodné řešit nutné mechanické spojení akcelerometru s testovaným výrobkem. Proto je někdy výhodnější použít (dražší) alternativou bezkontaktního měření pomocí laserových snímačů. Jejichž výstupní veličinou je napětí přímo úměrné detekované výchylce. Pokud se toto napětí pohybuje v rozsahu cca +/-10 V, je možné laserový snímač přímo připojit k systému SAVAS.

Hodnoty měřených vibrací se pohybují od zlomků g po desítky g. Frekvence měřených vibrací se běžně pohybují od jednotek Hz do desítek kHz.

Vstupy systému SAVAS

Vyhodnocovací jednotka systému SAVAS dokáže pracovat s jakýmkoli akcelerometrem nebo laserovým snímačem vzdálenosti, jehož výstupním signálem je napětí v rozsahu cca +/-10 V. Systém SAVAS je vybaven napájecími obvody systému IEPE (někdy nazýván ICP), které mohou napájet po signálovém kabelu předzesilovače akcelerometrů. Laserové snímače vzdálenosti musí mít svoje vlastní externí napájení. Varianta systému SAVAS na bázi platformy CompactRIO poskytuje dynamický rozsah vstupních kanálů cca 100 dB, na bázi platformy PCI a PXI je možno dosáhnout dynamického rozsahu až 120 dB.

Vyhodnocení

Ze surového měřeného signálu se vyhodnocuje celá řada parametrů signálu. Patří k nim:

 • Celková RMS hodnota signálu
 • Přepočet mezi zrychlením, rychlostí a výchylkou vibrací
 • Oktávové spektrum
 • FFT spektrum
 • Obálková křivka RMS hodnoty
 • Činitel tlumení (u rázových jevů)

Rozhodnutí o tom, zda je testovaný výrobek dobrý nebo špatný může být založeno na vyhodnocení absolutních změřených hodnot nebo na vyhodnocení relativních hodnot vzhledem k hodnotám naměřeným na referenčním výrobku.

 

Otáčky

Systém SAVAS podporuje měření otáček pomocí různých typů snímačů:

 • Enkodér
 • Tachodynamo
 • Laserový snímač
 • Snímač magnetického pole

Enkodéry a tachodynama jsou standardními snímači, které však vyžadují mechanické napojení na hřídel otáčejícího se předmětu. To není vždy možné, a pak je třeba použít bezkontaktní měření otáček pomocí laserového snímače nebo snímače magnetického pole.

Vstupy systému SAVAS

Systém SAVAS může poskytovat digitální vstupy v logice TTL nebo 24 V DC pro zpracování signálu z enkodéru a laserového snímače. Pro tachodynamo a snímač magnetického pole se použijí analogové vstupy.

Vyhodnocení

Vyhodnocení otáček měřených pomocí snímačů s digitálním výstupem se provádí pomocí čítání pulzů ze snímače za určitý časový okamžik nebo se měří počet pulzů vnitřního generátoru časové základny mezi dvěma pulzy ze snímače otáček.

Signál z tachodynama má charakter stejnosměrného napětí přímo úměrného otáčkám, takže systém SAVAS hodnotu napětí převede na hodnotu otáček vynásobením konstantou.

Snímač magnetického pole generuje střídavé napětí úměrné změnám magnetického pole způsobeným otáčení magnetické části, např. elektromotoru. Systém SAVAS provádí detekci dominantní frekvence tohoto napětí a převádí ji na hodnotu otáček.

Hodnotu otáček systém SAVAS využívá k potvrzení, že se rotující část testovaného výrobku otáčí předepsanými otáčkami. Jsou-li tyto otáčky dosaženy, může proběhnout měření hluku nebo vibrací.