Architektura

Zkušební zdroje

Tyto zdroje jsou provedeny jako sestavy rozvaděčů obsahující řídicí prvky zdroje, výkonové spínací prvky, zvyšovací transformátor a další komponenty.

Parametry zkušebních zdrojů:

  • Umax = 10 kV
  • Smax = 1,5 MVA
  • F max = 400 Hz
  • THD < 2 %
  • nezávislé řízení U, I, f,
  • vestavěné funkce U rampa, I rampa, f rampa
  • elektronické ochrany
  • výstupní transformátor pro změnu napěťových hladin

Převodníky pro měření elektrických veličin

Použité převodníky napětí a proudů poskytují osciloskopická data s frekvencí vzorkování v řádu desítek až stovek kHz.

Izolační bariéra převodníků zajišťuje bezpečné oddělení zkoušeného výrobku od měřicího systému

Převodníky pro měření neelektrických veličin

Převodníky zahrnují teplotní čidla, čidla krouticího momentu, vibrační senzory, mikrofony, termokamery. Měřicí systém zkušebny zaznamenává signály v podobě vzorkovaných dat s frekvencí vzorkování až desítek kHz a provádí jejich následné zpracování.

Měřicí a řídicí systém

Měřicí a řídicí systém je založen na platformě hardwaru a softwaru od společnosti National Instruments. Řídicí funkce jsou realizovány pomocí systému Compact RIO, měřicí funkce pomocí multifunkčních měřicích karet, analýza dat a ovládací grafické uživatelské rozhraní je realizováno pomocí výkonného průmyslového PC. Software pro řízení, měření i zpracování dat je vyvinut v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW od společnosti National Instruments.

Datalogging

V průběhu měření probíhá záznam všech měřených dat v surové podobě do formátu TDMS. Takto uložená data jsou následně zpracována aplikací pro vyhodnocení zkoušek motorů, která data zkombinuje, provede výpočty, porovnání se zvolenými normami a vygeneruje výstupní protokol. Datový formát TDMS je čitelný komerční čtečkou, která je součástí univerzálního data management and processing softwaru DIADEM od společnosti National Instruments.

Postprocessing dat

Softwarové vybavení zkušeben obsahuje aplikaci pro zpracování surových naměřených dat. Aplikace umožňuje přednastavení způsobu zpracování dat, včetně volby norem, podle kterých zpracování probíhá. Kromě vestavěných standardních metod zpracování dat, např. stanovení účinnosti motoru, je možno provádět vlastní analýzy zaměřené na zjištění konkrétního jevu. Příkladem může být detekce rychlých oscilací výkonu s časovým rozlišením pouze několika period napájecího napětí motoru.

Konfigurační obvody (stykování)

Konfigurační obvody sestávají z matice stykačů, které umožňují vzájemné přepojování zdrojů, měřicích přístrojů a testovaných motorů v ručním nebo automatickém režimu podle zvolených zkoušek. Tyto obvody mohou být dimenzovány až do 15 kV a 10 kA.

Zkušební stolice

Zkušební stolice pro umístění a polohování zkoušeného motoru a zatěžovatele podle osové výšky jsou vyráběny jako masivní svařované rámy s montážními deskami opatřenými rybinovými drážkami. Pohyb stolic ve svislém směru může být ovládán elektricky.

Zatěžovatel

Zatěžování zkoušených motorů se děje prostřednictvím kombinace zatěžovacího elektrického stroje a frekvenčního měnič. U synchronních generátorů bývá jako zatěžovatel použita sada tlumivek, případně aktivní zátěž v podobě frekvenčního měniče dodávajícího jalovou energii.

 

architektura software1 cz