Plynule regulovatelné kompenzace VN

Nabízíme:

 • Dodávka plynule regulované kompenzace typu SVC.
 • Dodávka plynule regulované kompenzace typu STATCOM. Připojení do sítě VN přes vazební transformátor VN/NN s výkony ve stovkách kvar až jednotkách Mvar.
 • Pro výrobu použity kvalitní komponenty (kondenzátory, filtrační a dekompenzační tlumivky, tyristorový měnič) renomovaných západoevropských výrobců.
 • Zajišťujeme dodávku „na klíč“ - od návrhu a projektu až po montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Realizovali jsme několik kompenzací typu SVC připojených do sítě 22 kV:

 • Pro válcovnu kvarto o výkonu 21 Mvar.
 • Pro válcovnu plechů o výkonu 40 Mvar.
 • Pro střídavou obloukovou pec o výkonu 132 Mvar (filtry 63 Mvar / regulace 69 Mvar).

Popis nabízených typů kompenzace:

Spotřebiče velkých výkonů připojované do průmyslových sítí často negativně ovlivňují kvalitu elektřiny. Setkáváme se u nich s rychlými změnami odebíraného činného a jalového výkonu, které vyvolávají kolísání napětí, s odběrem nesinusového proudu, který způsobuje zkreslení napětí harmonickými složkami, s nesymetrickým odběrem, apod. Jedná se například o regulované pohony válcovacích stolic, těžních strojů, elektrické trakce, střídavé a stejnosměrné elektrické obloukové pece, bodové svářečky, atd.

Požadované parametry kvality elektřiny jsou stanoveny nejen pro veřejné distribuční sítě - normy ČSN EN 50160 ed. 3, ČSN EN 61000-2-2, ČSN EN 61000-2-12 a Pravidla provozování distribuční soustavy, ale také pro průmyslové sítě - norma ČSN EN 61000-2-4 ed. 2.

Eliminace negativních zpětných vlivů těchto spotřebičů na napájecí síť – to je potlačení kolísání napětí, filtrace harmonických a symetrizace odběru, je téměř vždy spojena s řešením kompenzace účiníku, jedná se přitom o kompenzátory s výkony v jednotkách až desítkách Mvar.

Rotační synchronní kompenzátory, které jsou stále v mnoha průmyslových sítích v provozu, mají velké činné ztráty, vysoké náklady na údržbu a dynamika regulace jalového výkonu většinou není dostatečná. Proto se v současných průmyslových sítích vysokého napětí používají dva typy kompenzátorů:

   • SVC (Static Var Compensation), resp. TCR+FC (Thyristor Controlled Reactor + Fixed Capacitor).
   • STATCOM (Static Synchronous Compensator), resp. STATCON (Static Synchronous Condenser).

U kompenzace typu SVC jsou zdrojem kapacitního jalového výkonu kondenzátorové baterie, většinou řešené jako kompenzační filtry, které jsou trvale připojeny k síti. Regulace jalového výkonu se provádí řízením proudu tlumivkou pomocí fázově řízeného antiparalelního tyristorového měniče. Pokud je výkon kapacitní části roven výkonu induktivní části, je možné regulovat kompenzační výkon od nuly až po výkon instalovaných filtrů. Doba reakce na změnu jalového výkonu se pohybuje v desítkách milisekund.

U kompenzace typu STATCOM nejsou zdrojem jalového výkonu kondenzátory a tlumivky, ale řízený polovodičový (IGBT) měnič připojený paralelně ke kompenzované elektrické síti, který je napěťovým zdrojem. Velikostí napětí se reguluje směr toku jalového výkonu vazební tlumivkou nebo transformátorem do sítě. Měnič může být podobně jako synchronní kompenzátor zdrojem kapacitního nebo induktivního jalového výkonu. Výhodou tohoto typu je, mimo jiné, velmi rychlá reakce na změnu jalového výkonu odběru. Proto je tato kompenzace vhodná například pro potlačení kolísání napětí u zátěží s rychlými změnami výkonu – svářečky, obloukové pece.

Divize Realizace a inženýrink

SVC1

SVC2