Etický kodex

ELCOM, a.s. logo

 

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.

Generální ředitel společnosti ELCOM, a.s.
Člen představenstva společnosti ELCOM, a.s.

Klíčem k úspěchu je dobrá týmová spolupráce. V naší společnosti si vážíme práce všech členů našeho firemního týmu a víme, že každý člen týmu je stejně důležitý.

 

 

Etický kodex společnosti ELCOM, a.s.

Představenstvo společnosti ELCOM, a.s., (dále jen Společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti.

Společnost řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobré pověsti firmy a důvěry všech zainteresovaných stran v ní.

Etický kodex Společnosti není obecně závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem Společnosti.

Dodržování etického kodexu ze strany Společnosti je jejím morálním závazkem upravujícím chování a jednání všech zaměstnanců vůči Společnosti, spolupracovníkům, odběratelům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti.

 

Vztahy s odběrateli

Čestnost a rovnost vůči odběratelům pokládá Společnost za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu.

Společnost dbá na to, aby její výrobky odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům a požadavkům obsaženým v národních a mezinárodních normách.

Společnost si je vědoma důležitosti termínové přesnosti veškerých dodávek.

Společnost nepoužije při snaze realizovat prodej svých výrobků žádné jiné prostředky, než jsou obchodní metody legitimně uznané. Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné.

Informace odběratelů považuje Společnost za důvěrné.

 

Vztahy s dodavateli

Výběr dodavatelů se uskutečňuje v souladu s pravidly obchodní soutěže v návaznosti na platnou právní úpravu (zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění) a vnitřní soubor aktů řízení řešící tuto problematiku.

Společnost nepoužívá při koupi výrobků, služeb, apod. žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané obchodní metody a nikdy nezneužívá své postavení na trhu. Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné.

Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání a platební morálku.

Veškeré informace o vztazích s jejími dodavateli pokládá Společnost za důvěrné.

 

Vztahy s akcionáři

Výroční zprávy společnosti jsou pravdivé, přesné a včasné.

Společnost usiluje o to, aby poskytovala investorům dlouhodobě atraktivní výnosy.

Společnost pravidelně informuje investory o své obchodní politice, dosažených výsledcích a vizích.

 

Vztahy k orgánům státní správy, samosprávám a regionu

Společnost bere při své podnikatelské činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních a regionálních.

Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o společnosti.

Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy.

 

Vztahy s konkurencí

Společnost si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně.

Společnost nepoškozuje reputaci konkurentů.

Společnost dbá, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních informací či jinak důvěrných informací.

Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů.

Společnost nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své dominantní postavení na trhu.

 

Zaměstnanci

Vztahy k zaměstnancům zakládá Společnost na úctě k důstojnosti každého člověka.

Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům.

Podle nejlepších tradic odvětví se Společnost snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců.

Společnost zajišťuje pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech.

Společnost netoleruje sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců.

Společnost očekává, že se její zaměstnanci chovají profesionálně. Neprofesionální aktivity jsou přísně zakázány během práce.

Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a využívání stanoveného fondu pracovní doby.

Společnost vyžaduje, aby ve vztahu k majetku Společnosti zaměstnanci nejednali v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.

Informace, které zaměstnanci o Společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.

Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo rodinného příslušníka získaný z činnosti Společnosti musí být zákonným způsobem přiznán.

Ve Společnosti se pro řešení případných pracovních sporů mezi Společností a zaměstnanci přednostně používá jednání.

Podporujeme naše zaměstnance při dosahování rovnováhy mezi prací a domácím životem.

ELCOM, a.s. očekává, že zaměstnanci budou plnit své povinnosti svědomitě, upřímně a v souladu s nejlepšími zájmy společnosti.

Zaměstnanci nesmějí využívat své pozice nebo znalosti získané v důsledku svých pozic pro soukromé nebo osobní výhody.

 

Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

Kultura etického chování začíná u vrcholového vedení společnosti. Všichni členové orgánů, manažéři a vedoucí pracovníci jdou příkladem a vytvářejí prostředí a kulturu v rámci společnosti, mají důkladnou znalost pravidel a zajišťují jejích implementaci a dodržování v praxi, komunikují a zajišťují proškolení zaměstnanců, proaktivně identifikují otázky a rizika a přijímají příslušná preventivná opatření pro minimalizaci rizik.

Vytváří prostředí, kde se zaměstnanci nebojí upozornit na porušování pravidel. V případě detekce porušení pravidel bezpodmínečně a okamžitě přijímají příslušná opatření.

 

Zapojení zaměstnanců

Podporujeme otevřenost a upřímnost ve všech našich vztazích.

Pracujeme globálně a očekáváme vzájemný respekt a spolupráci mezi všemi našimi lidmi.

Zapojujeme naše lidi do zlepšování podnikání a vítáme jejich zpětnou vazbu.

Řešíme spory spravedlivě.

Respektujeme příslušné procesy a zákony v zemích, kde pracujeme.

Pracovní výkony hodnotíme spravedlivě a konzistentně.

Pravidelně kontrolujeme výkonnost našich zaměstnanců a poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu.

Investujeme do školení, vzdělávání a rozvoje, abychom zlepšili dovednosti našich zaměstnanců a schopnost podnikání.

 

Životní prostředí

Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.

Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí.

Společnost informuje své okolí o svém environmentálním programu.

Společnost respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

 

Obchodní jednání

Společnost nabízí a prodává své výrobky a služby na základě jejich kvality a ceny.

Všechny obchodní operace jsou schvalovány managementem společnosti.

Obchodní vztahy musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jsou dokumentovány příslušnými doklady.

V obchodní činnosti dbají zaměstnanci právních předpisů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

Obchodní zdvořilost, protikorupční chování

Každý zaměstnanec společnosti musí respektovat protikorupční předpisy.

Je zakázáno vyvíjet aktivity, které by mohly být chápany jako korupce a ovlivňování partnera za účelem získaní neoprávněné výhody pro společnost nebo skupinu.

Zaměstnanci respektují pravidla a předpisy pro dotace, veřejné soutěže a jiné zakázky státních a veřejných institucí. Je zakázáno jakoukoliv formou ovlivňovat zástupce těchto institucí za účelem získání neoprávněné výhody.

Zaměstnanci společnosti nemohou dávat nebo přijímat dary a pozornosti, které by mohly být chápány jako úplatek nebo zvláštní výhoda. Výjimkou jsou firemní dárky malé hodnoty s logem firmy. Jiné dary musí být taktně odmítnuty.

Zaměstnanci společnosti nesmějí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat nebo akceptovat úplatky za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů.

 

Zásady chování

Profesionalita

Profesionalita pro nás také znamená důraz na osobní rozvoj každého jednotlivce, který tak roste se společností a neustále ji udržuje na vysoké úrovni. To vyžaduje osobní zaujetí, ochotu přijmout přidělené úkoly a vůli dosáhnout potřebných znalostí.

 

Týmovost

Práce v týmu je základní princip práce ve společnosti ELCOM. Proto klademe důraz na týmové chování a jednání, které zahrnuje nejen spolupráci s kolegy, ale také respektování práce ostatních.

Jen silný tým lidí je schopen vytvářet hodnoty a posunovat společnost dál.

 

Loajalita

Za všech okolností je povinností každého zaměstnance hájit dobré jméno firmy a vystupovat v souladu s dobrou pověstí této společnosti. Současně to znamená neslučitelnost jakéhokoli prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti. Předpokládá se dodržování vnitřních směrnic a interních pravidel.

 

Respekt k ostatním

Každý zaměstnanec společnosti ELCOM je povinen respektovat druhého kolegu, bez ohledu na jeho věk, vyznání nebo národnostní příslušnost. Současně vyžadujeme respektování názorů ostatních, i když se nemusejí shodovat s názorem daného jedince. Je důležité, aby všichni respektovali osobní a pracovní prostor každého a plánovali osobní schůzky a pracovní záležitosti s ohledem na časový plán jednotlivce. To zahrnuje i včasné plnění závazků jednoho vůči druhému a v případě neschopnosti dodržet daný termín včasné omluvení se a navržení nového termínu.

 

Dodržování zákona

Společnost ELCOM se striktně drží platných zákonů v zemi, ve které podniká. Zvláštní pozornost je věnována zásadě, kdy se společnost zdržuje financování jakékoli politické strany nebo politické činnosti a odmítá jakoukoli formu aktivní nebo pasivní korupce.

 

Ochrana osobních údajů

Všichni naši zaměstnanci a třetí strany, se kterými ELCOM jedná /zákazníci, veřejnost, dodavatelé, obchodní partneři, zaměstnanci a instituce mají nárok na své soukromí. Společnost ELCOM se zavazuje chránit jejich osobní údaje.

„Osobní údaje“ představují jakékoliv informace, které mohou být použity za účelem přímé či nepřímé identifikace.

Ochrana osobních údajů poskytuje osobám, jejichž údaje jsou uchovávány, právo kontrolovat sběr, zpracovávání, využívání, zveřejňování a uchovávání jejich údajů.

Takovéto údaje musí být používány slušně a pro konkrétní, jasné a legitimní účely, přičemž mohou být uchovávány pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné z hlediska účelu, pro který jsou zpracovávány.

Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).

Každý zaměstnanec nesmí vyzrazovat skutečnosti, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem práce, zejména obchodní tajemství společnosti, vztahy společnosti k členům koncernu, obchodní metody a postupy, cenovou politiku, plány obchodního rozvoje a marketingové strategii, strukturu obchodních partnerů a obchodních podmínky smluv s nimi, o hodnotových a objemových ukazatelích obchodovaných výrobků, zboží a služeb, o stavu finančních prostředků a průběhu financování, o účetních výkazech před vznikem povinnosti jejich zveřejnění, o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnanců společnosti, jakýchkoli osobních údajích atd. Porušením této povinnosti by byl významně porušen oprávněný zájem společnosti na ochraně těchto údajů a společnosti by hrozila škoda.

 

Finanční výkazy a kontroly

Veškeré zprávy, výkazy, sestavy dat, popř. výkresy pro interní a externí potřebu musí být korektní a odpovídat skutečnosti.

V souladu se zásadami řádně vedeného účetnictví musí být data úplná, správná, odpovídat v čase i v ekonomickém administrativním softwaru.

Definované procesy, schvalovací mechanizmy a kontroly zajišťují, aby veškeré operace byly realizovány dle stanovených schvalovacích mechanizmů a jakékoliv neschválené nebo nepovolené transakce byly identifikovány.

Etický kodex ve formátu PDF Stáhnout