Integrovaná politika

Akciová společnost ELCOM, a.s. byla založena a je nadále rozvíjena jakožto firma poskytující vysoce specializované služby v oblasti silnoproudé elektrotechniky, měřicí techniky a průmyslové automatizace, vycházející z vysoké odbornosti a kvalifikace jejích pracovníků. Společnost se zavazuje:

 

Poskytovat zákazníkovi komplexní služby spočívající ve:

 • zodpovědně provedené analýze potřeb zákazníka a v její pro něj srozumitelné interpretaci,
 • kvalitním zpracování projektu nebo návrhu technického řešení,
 • vývojových, případně konstrukčních pracích s využitím nejnovějších technologií,
 • perfektním řemeslným zpracování komponentů a celých zařízení, včetně jejich odborné instalace u zákazníka,
 • uvedení do provozu spojeného s prokázáním garantovaných parametrů,
 • spolehlivém a rychlém záručním a pozáručním servisu,
 • rychlé a transparentní realizaci díla, zakázky nebo obchodního případu,
 • kooperaci divizí na jednotlivých zakázkách (využití odbornosti a zkušeností),
 • připravenosti hájit zájmy zákazníka vůči třetím subjektům s využitím vlastní odbornosti,
 • dodávce zařízení a výroků vyhovujících právním a technickým předpisům.

 

Vyrábět a dodávat výrobky a služby s minimálním dopadem na životní prostředí:

 • efektivním využíváním přírodních zdrojů, případně jejich opakovaným použitím,
 • používáním prostředků a materiálů šetrnějších k životnímu prostředí,
 • provozováním svých zařízení v souladu s ochranou životního prostředí, nevyhovující zařízení a technologie postupně nahrazovat novými,
 • zohledňováním prevence znečišťování životního prostředí,
 • prohlubováním environmentálního povědomí zaměstnanců společnosti,
 • důsledným dodržováním zákonů a dalších nařízení a požadavků.

 

Být atraktivním zaměstnavatelem ve směru k vlastním pracovníkům zejména zajišťováním:

 • velmi dobrého sociálního zázemí,
 • odpovídajících platových podmínek,
 • technického vybavení jednotlivých pracovišť na vysoké úrovni,
 • možnosti soustavného zvyšování kvalifikace a odbornosti,
 • přístupu k nejnovějším technickým informacím a technologiím.

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společnost zavazuje:

 • plnit a dodržovat platné právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce,
 • prevencí předcházet haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců,

 

Udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťující dosahování vysoké kvality výrobků, účinnější využívání zdrojů, snižování negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování bezpečnosti při práci.

Platnost od 27.6.2019