Dotace EU

Dotace EU

Kompaktní zařízení pro měření parametrů světelné distribuce směrových světelných zdrojů

Společnost ELCOM, a. s., realizuje projekt s názvem „Kompaktní zařízení pro měření parametrů světelné distribuce směrových světelných zdrojů“ s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026948, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii pro měření fotometrických charakteristik směrových světelných zdrojů. Technologie bude umožňovat podrobné měření svítivosti v absolutních jednotkách v husté plošné síti měřených bodů o známých geometrických souřadnicích.

Detekce poruch ve VN distribučních soustavách

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Detekce poruch ve VN distribučních soustavách“ s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009731, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt je zaměřený na detekci poruch v elektrické VN, VVN síti mezi které např. patří zemní spojení, přerušení vedení, úder blesku a pod. Realizovaný projekt umožní vytvořit novou algoritmickou bázi pro detekci a lokalizaci určitých poruch a ve vazbě na výrobní program společnosti ELCOM, a.s. umožní významně zlepšit konkurenční postavení na trhu v oboru měření v energetice. Výstupem projektu bude jaké poruchy a jakým způsobem se v současné době vyhodnocují. Vznikne testovací databáze přechodových dějů a díky ní bude možné v rámci následných aktivit definovat měřící řetězec pro analýzu přechodného děje. Projektu bude realizován pomocí interních personálních zdrojů s podporou expertního týmu VŠB TU Ostrava – ENET. Odborná náplň, tj. design, konstrukce a projekce inteligentních měřicích a testovacích systémů bude garantována zkušenými odborníky v oborech elektrických měření, návrhu a implementace SW aplikací.

Bezkontaktní testování mechatronických výrobků

Společnost ELCOM, a. s., realizuje projekt s názvem „Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence“ s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024545, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii pro zvýšení kvality výroby a snížení rizika zmetkovosti – dopplerovský laserový vibrometr na bázi komerčního infračerveného laseru pro optické komunikační sítě. Vibrometr je přesné elektrické zařízení, které je schopné provádět opakovaně a reprodukovatelně měření vibračního signálu s využitím snímačů jedné z vibračních veličin.

Souhlasím s použitím cookies -->